Задать вопрос о книге:

Медико-правовий тлумачний словник

Медико-правовий тлумачний словник - фото
14943
Нет в наличии

620 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Сенюта І.Я.

Издательство: Видавництво ЛОБФ "Медицина і право"

Год издания: 2010

Количество страниц: 540

ISBN: 978-966-2019-09-4

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 1.5 кг

Тираж: 100

Аннотация

Універсальний медико-правовий глосарій, що містить понад 5 000 слів і тер­мінологічних сполучень, забезпечує необхідний обсяг інформації для правників у медицині, а для працівників системи охорони здоров’я у праві.

Наведено повний спектр законодавчих термінів у царині охорони здоров’я, окремі загальноправові дефініції, а також найбільш поширений медичний понятій­но-категоріальний апарат.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців вищих юридичних і ме­дичних навчальних закладів, представників страхової та юридичної практики, правозастосовних органів держави, правозахисних організацій, закладів і регіо­нальних управлінь охорони здоров’я, а також усіх, хто цікавиться проблемами юридичного забезпечення в галузі охорони здоров’я.

Авторы

Авторы книги Медико-правовий тлумачний словник
Сенюта І.Я. Сенюта І.Я. Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, головний редактор науково-практичного журналу «Медичне право», президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», член Всесвітньої асоціації медичного права та національний представник Європейської асоціації медичного права в Україні.

Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «МедЛекс».

Коло наукових інтересів - медичне право, фармацевтичне право, особисті немайнові права, правові основи біоетики, право громадського здоров'я, захист прав людини.

Предисловие

Задум цієї книги виник у період, коли медичне право перебувало на етапі становлення й потребувало міцних підвалин. Судові процеси та позасудове вирішення конфліктів, що виникали між суб’єктами медичних правовідносин, породили у фахівців від медицини і права гостру потребу в літературних дже­релах, які могли б заповнити прогалину в знаннях. Складна медична терміно­логія, історії хвороби, які необхідно “вміти” читати й аналізувати, робота з експертами вимагають від юристів додаткових навиків і умінь. Водночас ме­дичні працівники, володіючи професійними знаннями, для провадження своєї діяльності, налагодження взаємин із пацієнтами та членами їхніх сімей, змушені опановувати грані ще однієї науки — правової. Звісно, що проходити крізь “нетрі” невідомих знань важко, доводиться долати значні труднощі на практи­ці, конфлікти, тривалі затяжні судові процеси тощо.

Пропоноване видання — плід кількарічної праці колективу упорядників, які здійснили спробу систематизувати необхідну інформацію для медиків у праві й для юристів у медицині. Це перше видання такого типу і масштабу, задумане на допомогу фахівцям, які працюватимуть над медичними справами чи провадити­муть медичну практику. На вітчизняній науковій ниві маємо подібні праці з окре­мих проблем, зокрема, прав пацієнтів, страхування, судової медицини. Існує ваго­мий зарубіжний досвід у цьому контексті, оскільки є як тематичні словники, так і глосарії з медичного права, але з використанням інших підходів до змістовного наповнення. З-поміж представників медико-правової доктрини і практики, як національної, так і зарубіжної, — авторів подібних видань — назвемо В. Ако- пова, О. Ангелова, Н. Ардашеву, О. Герасименка, В. Глуховського, Є. Маслова.

Медико-правовий тлумачний словник побудований таким чином, що прав- ники, по-перше, отримають доступ до цілісного законодавчого глосарія в цари­ні охорони здоров’я, який відсилатиме до необхідного нормативно-правового акта, оскільки після визначення терміна в дужках зазначено законодавчий документ, по-друге, ознайомляться з медичними термінами та їх тлумачення­ми, найбільш поширеними в лікарській діяльності, необхідними для правиль­ного розуміння первинної медичної документації і для роботи з правозастосов- ними органами.

Словник стане в пригоді як організаторам охорони здоров’я, так і фахів­цям, що безпосередньо надають медичну допомогу. Зміна формату взаємовід­носин, зокрема між ключовими суб’єктами медичних правовідносин — лікарем і пацієнтом, підвищення рівня правової освіченості потенційних пацієнтів, з одного боку, й необхідність використовувати в своїй діяльності численні нор­мативно-правові акти, відповідно реагувати на деонтологічні та юридичні кон­флікти, які виникають у закладах охорони здоров’я, — з іншого, власне, й зумовили потребу для представників медичної галузі мати достатній обсяг пра­вових знань.

Каталог гасел сформований так, що юридичні терміни вибрані з чинної національної бази законодавства в царині охорони здоров’я (станом на 01.01.2010 р.), а також міжнародно-правових стандартів у цій галузі. Медич­ний понятійно-термінологічний апарат добирали з урахуванням потреб юри­дичної практики в галузі медичного права, проблем практикуючих адвокатів, правозахисник інституцій, прагнучи заповнити вакуум знань у юристів у цій сфері та зробити словник настільною книгою як медика, так і правника. Тер­міни розміщено в алфавітному порядку, незалежно від того, чи термін юриди­чний, чи медичний. У деяких випадках поряд із законодавчим визначенням вміщено також і доктринальне. Трапляються й випадки, коли в різних законо­давчих джерелах по-різному тлумачиться одне й те ж гасло. Із цього приводу зауважимо, що нормативна лексика подекуди не витримує ні мовно-стилісти­чної, ні логістично-контентуальної критики, а тому упорядники відважилися взяти на себе сміливість, а відтак і відповідальність за редакційну правку деяких нормативних визначень. Сподіваємось, що наша праця стане малень­ким внеском у велику справу — формування й уточнення української термі­нології.

Звісно, не претендуючи на вичерпність, ми намагались комплексно піді­йти до укладання словника, проаналізувавши міжнародні стандарти та вітчи­зняну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я, опрацювавши від­повідну медичну довідкову літературу, запропонувавши власні дефініції деяких понять. Маємо надію, що роки наполегливої праці не змарновано, і цей слов­ник стане надійним помічником для праворозуміння та правозастосування. Вічна мудрість на вічній латині гласить: “habent sua fata libelli” (книги мають свою долю). Віримо в щасливу долю цієї книги та успіх її серед користувачів.

Висловлюємо вдячність рецензентам д-ру мед. наук, проф. чл.-кору АМН України, проректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького М.Р. Ґжеґоцькому, Д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, завідувачу кафедри цивільного права Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка Р.А. Майданику, д-ру юрид. наук, д-ру мед. наук, проф. Російської медичної академії післядипломної освіти, дійсному чле­нові Всесвітньої асоціації медичного права О.М. Піщіті, д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, проректору з наукової роботи Хмельницького універ­ситету управління і права Р.О. Стефанчуку за поради і рекомендації в процесі підготовки словника до друку.

Упорядники з вдячністю сприймуть висловлені пропозиції та зауважен­ня, а також запрошують усіх зацікавлених до співпраці, до визначення нових векторів розвитку медичного права України.

Ірина СЕНЮТА

Отзывы

Отзывы к книге Медико-правовий тлумачний словник

Універсальний медико-правовий глосарій, що містить понад 5 000 слів і тер­мінологічних сполучень, забезпечує необхідний обсяг інформації для правників у медицині, а для працівників системи охорони здоров’я у праві.

Наведено повний спектр законодавчих термінів у царині охорони здоров’я, окремі загальноправові дефініції, а також найбільш поширений медичний понятій­но-категоріальний апарат.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців вищих юридичних і ме­дичних навчальних закладів, представників страхової та юридичної практики, правозастосовних органів держави, правозахисних організацій, закладів і регіо­нальних управлінь охорони здоров’я, а також усіх, хто цікавиться проблемами юридичного забезпечення в галузі охорони здоров’я.

Авторы книги Медико-правовий тлумачний словник
Сенюта І.Я. Сенюта І.Я. Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, головний редактор науково-практичного журналу «Медичне право», президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», член Всесвітньої асоціації медичного права та національний представник Європейської асоціації медичного права в Україні.

Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «МедЛекс».

Коло наукових інтересів - медичне право, фармацевтичне право, особисті немайнові права, правові основи біоетики, право громадського здоров'я, захист прав людини.

Задум цієї книги виник у період, коли медичне право перебувало на етапі становлення й потребувало міцних підвалин. Судові процеси та позасудове вирішення конфліктів, що виникали між суб’єктами медичних правовідносин, породили у фахівців від медицини і права гостру потребу в літературних дже­релах, які могли б заповнити прогалину в знаннях. Складна медична терміно­логія, історії хвороби, які необхідно “вміти” читати й аналізувати, робота з експертами вимагають від юристів додаткових навиків і умінь. Водночас ме­дичні працівники, володіючи професійними знаннями, для провадження своєї діяльності, налагодження взаємин із пацієнтами та членами їхніх сімей, змушені опановувати грані ще однієї науки — правової. Звісно, що проходити крізь “нетрі” невідомих знань важко, доводиться долати значні труднощі на практи­ці, конфлікти, тривалі затяжні судові процеси тощо.

Пропоноване видання — плід кількарічної праці колективу упорядників, які здійснили спробу систематизувати необхідну інформацію для медиків у праві й для юристів у медицині. Це перше видання такого типу і масштабу, задумане на допомогу фахівцям, які працюватимуть над медичними справами чи провадити­муть медичну практику. На вітчизняній науковій ниві маємо подібні праці з окре­мих проблем, зокрема, прав пацієнтів, страхування, судової медицини. Існує ваго­мий зарубіжний досвід у цьому контексті, оскільки є як тематичні словники, так і глосарії з медичного права, але з використанням інших підходів до змістовного наповнення. З-поміж представників медико-правової доктрини і практики, як національної, так і зарубіжної, — авторів подібних видань — назвемо В. Ако- пова, О. Ангелова, Н. Ардашеву, О. Герасименка, В. Глуховського, Є. Маслова.

Медико-правовий тлумачний словник побудований таким чином, що прав- ники, по-перше, отримають доступ до цілісного законодавчого глосарія в цари­ні охорони здоров’я, який відсилатиме до необхідного нормативно-правового акта, оскільки після визначення терміна в дужках зазначено законодавчий документ, по-друге, ознайомляться з медичними термінами та їх тлумачення­ми, найбільш поширеними в лікарській діяльності, необхідними для правиль­ного розуміння первинної медичної документації і для роботи з правозастосов- ними органами.

Словник стане в пригоді як організаторам охорони здоров’я, так і фахів­цям, що безпосередньо надають медичну допомогу. Зміна формату взаємовід­носин, зокрема між ключовими суб’єктами медичних правовідносин — лікарем і пацієнтом, підвищення рівня правової освіченості потенційних пацієнтів, з одного боку, й необхідність використовувати в своїй діяльності численні нор­мативно-правові акти, відповідно реагувати на деонтологічні та юридичні кон­флікти, які виникають у закладах охорони здоров’я, — з іншого, власне, й зумовили потребу для представників медичної галузі мати достатній обсяг пра­вових знань.

Каталог гасел сформований так, що юридичні терміни вибрані з чинної національної бази законодавства в царині охорони здоров’я (станом на 01.01.2010 р.), а також міжнародно-правових стандартів у цій галузі. Медич­ний понятійно-термінологічний апарат добирали з урахуванням потреб юри­дичної практики в галузі медичного права, проблем практикуючих адвокатів, правозахисник інституцій, прагнучи заповнити вакуум знань у юристів у цій сфері та зробити словник настільною книгою як медика, так і правника. Тер­міни розміщено в алфавітному порядку, незалежно від того, чи термін юриди­чний, чи медичний. У деяких випадках поряд із законодавчим визначенням вміщено також і доктринальне. Трапляються й випадки, коли в різних законо­давчих джерелах по-різному тлумачиться одне й те ж гасло. Із цього приводу зауважимо, що нормативна лексика подекуди не витримує ні мовно-стилісти­чної, ні логістично-контентуальної критики, а тому упорядники відважилися взяти на себе сміливість, а відтак і відповідальність за редакційну правку деяких нормативних визначень. Сподіваємось, що наша праця стане малень­ким внеском у велику справу — формування й уточнення української термі­нології.

Звісно, не претендуючи на вичерпність, ми намагались комплексно піді­йти до укладання словника, проаналізувавши міжнародні стандарти та вітчи­зняну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я, опрацювавши від­повідну медичну довідкову літературу, запропонувавши власні дефініції деяких понять. Маємо надію, що роки наполегливої праці не змарновано, і цей слов­ник стане надійним помічником для праворозуміння та правозастосування. Вічна мудрість на вічній латині гласить: “habent sua fata libelli” (книги мають свою долю). Віримо в щасливу долю цієї книги та успіх її серед користувачів.

Висловлюємо вдячність рецензентам д-ру мед. наук, проф. чл.-кору АМН України, проректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького М.Р. Ґжеґоцькому, Д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, завідувачу кафедри цивільного права Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка Р.А. Майданику, д-ру юрид. наук, д-ру мед. наук, проф. Російської медичної академії післядипломної освіти, дійсному чле­нові Всесвітньої асоціації медичного права О.М. Піщіті, д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, проректору з наукової роботи Хмельницького універ­ситету управління і права Р.О. Стефанчуку за поради і рекомендації в процесі підготовки словника до друку.

Упорядники з вдячністю сприймуть висловлені пропозиції та зауважен­ня, а також запрошують усіх зацікавлених до співпраці, до визначення нових векторів розвитку медичного права України.

Ірина СЕНЮТА

Отзывы к книге Медико-правовий тлумачний словник
14943
Нет в наличии

620 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток