Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

(0)
Артикул: 13146
Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз
Автор
Задорожня Г.В.
Издательство
Алерта
Год издания
2016
Переплет
мягкий

Все характеристики

Аннотация

В монографии исследованы источники, специфику и генеза нормативной регламентации конституционно-правового статуса главы государства в Украине и зарубежных странах, раскрыто методологию научного познания его статуса. Проанализированы видовое разнообразие компетенции главы государства как... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 45 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 80 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

В монографии исследованы источники, специфику и генеза нормативной регламентации конституционно-правового статуса главы государства в Украине и зарубежных странах, раскрыто методологию научного познания его статуса. Проанализированы видовое разнообразие компетенции главы государства как основополагающего элемента конституционно-правового статуса главы государства, обоснованы предложения, направленные на решение имеющихся проблем в этой сфере правоотношений.

Исследованы архитектонику отношений главы государства с органами государственной власти, раскрыта суть и формы таких отношений. Проанализированы основания, виды и последствия юридической ответственности главы государства в Украине и зарубежных странах.

Для научных работников, в том числе докторантов, аспирантов, студентов, других лиц, интересующихся проблемами конституционного и сравнительного права.

Предисловие

Необхідність дослідження конституційно-правового статусу глави держави зумовлена незавершеністю державно-правової реформи в Україні, пошуком місця і ролі Президента України в механізмі державної влади, необхідністю забезпечення його функціональної дієвості в умовах посилення громадянської і політичної нестабільності.

Проведення конституційної реформи в Україні передбачає внесення змін до Конституції України, предметом яких поряд з іншими аспектами, такими як муніципальне, судове, правоохоронне та інше реформування, мають стати питання оновлення конституційно-правового статусу глави держави.

В Україні за двадцять п’ять років її незалежності існували різні юридичні формати президентської влади: від поміркованої, слабкої і до сильної та навпаки, проте жоден із них в умовах українських реалій не знайшов фактичної підтримки ні в доктрині права, ні в суспільстві.

Учені-конституціоналісти, фахівці з державного управління і законодавці мають запропонувати суспільству прийнятний для національного державотворення механізм державного владарювання за дієвої участі в ньому не тільки всіх вищих органів державної влади, одним з яких є глава держави, а й місцевих органів публічної влади. Відтак, має відбутися комплексний перерозподіл повноважень між органами публічної влади.

В новоствореному апараті державного управління мають бути відсутні функціональна «перенавантаженість» одних органів державної влади та невиправдано обмежені (звужені) повноваження інших державних органів, оскільки унормована наявність в останніх лише «декларативно-декоративних» повноважень апріорі викликає дисбаланс у системі стримувань і противаг, що може призвести до чергової політичної кризи в Україні. Саме тому тема запропонованого дослідження охоплює правовідносини, пов’язані з конституційно-правовим статусом глав зарубіжних держав.

Інститут глави держави як соціально-правове явище має універсальне значення для всіх правових систем світу, тому наукова цінність порівняльного аналізу конституційного законодавства, державотворчої практики і доктринальних досліджень в аспекті конституційно-правового статусу глави держави виправдано не обмежується ні часовими межами, ні кордонами національних держав.

Важливість проведення порівняльного аналізу зарубіжного і національного конституційного законодавства в частині нормативної регламентації правового статусу глави держави зумовлена, з одного боку, необхідністю вивчення сучасних тенденцій розвитку інституту глави держави в національних країнах світу, з’ясування динаміки і механізму його співпраці з іншими інститутами влади і суспільством, унормування гарантій його державно-владної діяльності, встановлення правових підстав притягнення глави держави до юридичної відповідальності, а з іншого - практичною потребою внесення змін і доповнень до Конституції України, оскільки на зміну тривалому періоду політико-правових «спроб і випробувань» в Україні має настати політична стабільність, соціальна гарантованість та економічний розвиток.

Інститут глави держави традиційно вивчали філософи, теоретики права, теологи церкви, політичні та громадські діячі, завдяки чому вдалося окреслити й наповнити певним змістом понятійно-категоріальний апарат, пов’язаний з інститутом глави держави, визначити сутність і практичне значення його в системі світоглядних та інших координат.

До проблеми конституційно-правового статусу глави держави зверталися вітчизняні вчені, зокрема: О. В. Бойко, О.Т. Волощук, М.І. Козюбра, А.М. Колодій, Н. Г. Плахотнюк, В.Ф. Погорілко, С. Г. Серьогіна, О. Ф. Скакун, Т. В. Скомороха, В. В. Сухонос, В. Я. Тацій, Ю.М. Тодика, О. Ф. Фрицький, В. А. Шатіло, В.М. Шаповал та інші; вчені країн СНД: М. В. Баглай, Б. М. Габричидзе, Ю.М. Козлов, 0.0. Кутафін, М.Н. Марченко, В.М. Мендрин, 0.0. Мішин, Н.О. Михальова, Ж. Саурбек, Б. О. Страшун, Ю. О. Тихомиров, В. Є. Чиркін та інші; вчені дореволюційного періоду: О. Д. Градовський, В.М. Гессен, С. А. Котляревський, М.М. Коркунов, Б. М. Чичерін. Г. Ф. Шершеневич та інші; арабські вчені: Абу-ан-Насром аль-Фарабі, Абуль-Хасан аль-Маварді, Ібн Сіна, Ібн Руштд, Ібн Халдун та інші; західні вчені: Ф. Ардан, М. Ахтєнберг, Д. Д. Бас, К. ван Вольферен, А. Демішель, Ф. Демішель, П. Розанвалон, А. Кагаме, Б. Келлерма, М. Крелль, Ф. де Куланж, Ф. Мараіні, Р. Тамамес, Е. Хертслет, К. Хессе та інші; американські вчені: Дж. Джексон, В. Бредфорд, Дж. Спаркс, Д. Тейлор, Д. Уілсон, М. Уоллерстайн, Н. Фрай, М. Шінер та інші.

Науковий доробок яких заслуговує на увагу, оскільки предмет їх наукового дослідження окреслений загальнотеоретичними напрацюваннями інституту глави держави, а інколи поглибленим аналізом окремих аспектів його конституційно-правового статусу (повноваження, порядок зайняття поста, правові акти глави держави тощо).

Окремо зазначимо про В. В. Сухоноса, який присвятив свою дисертацію механізму функціонування держави та місцю в ньому глави держави як його окремого елемента, що розглянув крізь призму форм державного правління, форм державного устрою та форм державного режиму.

Предмет дослідження ґрунтується на аналізі конституційно-правового статусу глави держави з огляду на його становлення, розвиток і функціонування в системі різних правових сімей, завдяки чому забезпечується логічна системність і послідовність дослідження, оскільки компонується територіально визначена цілісна політико-правова картина, пов’язана з інститутом глави держави. Крім того, здійснено наукову розвідку тих питань, які залишилися поза увагою дослідження В. В. Сухоноса, а саме: нормативна регламентація конституційно-правового статусу глави держави та методологія його дослідження, правосуб’єктність глави держави, принципи його конституційно-правового статусу, видовий аналіз його компетенції, гарантії конституційно-правового статусу глави держави, а також на основі аналізу зарубіжного законодавства і державотворчої практики надано пропозиції до національного конституційного законодавства в аспекті удосконалення конституційно-правового статусу Президента України.

Позитивно оцінюючи предметні доктринальні здобутки в галузі юриспруденції, слід визнати, що необхідність дослідження конституційно-правового статусу глави держави зумовлена й іншими чинниками, зокрема тим, що інститут глави держави, пристосовуючись до нових державно-політичних, міжнародних, соціально-економічних та інших викликів соціуму, постійно еволюціонує та змінюється, що призводить до часткового нівелювання конституційно-правової сутності попередніх досліджень і, водночас, відповідно до необхідності врахування правової природи та характеру нових законодавчих змін, державотворчої практики, посилення або зменшення обсягу урядових або парламентарних державно-владних повноважень, відкриває простір для нових наукових розвідок.

Наведене вище свідчить про актуальність обраної теми монографії, необхідність вивчення конституційно-правового статусу глави держави в Україні та зарубіжних країнах.

Характеристики
Автор
Задорожня Г.В.
Издательство
Алерта
Год издания
2016
Количество страниц
552
ISBN
978-617-566-373-8
Переплет
мягкий
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог