Задать вопрос о книге:

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник - фото

Автор: Березняк В.С., Павлова Н.В., Паустовська Н.К., Федченко В.М., Філяніна Л.А.

Издательство: Алерта

Год издания: 2020

Количество страниц: 310

ISBN: 978-617-566-581-7

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

У навчальному посібнику на підставі чинного кримінального процесуального законодавства України та Республіки Молдова викладено питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, основні напрями співпраці уповноважених органів, осіб з вказаних питань. 

Висвітлено діяльність міжнародних установ, їх структур, повноважень і завдань з питань забезпечення та надання правової допомоги у сфері кримінального провадження.

Для викладачів, науковців, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ, працівників суду й органів досудового розслідування.

Авторы

Авторы книги Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник
Березняк В.С. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Павлова Н.В. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Паустовська Н.К. Cтарший викладач

Cтарший викладач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова

Федченко В.М. професор кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Філяніна Л.А. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Предисловие

Навчальний посібник «Міжнародне співробітництво в сфері кримінального провадження за законодавством України та Респу­бліки Молдова» є навчальним виданням, що доповнює підручник «Кримінальний процес». Посібник містить систематизоване викла­дення окремих положень навчальної дисципліни «Кримінальний процес, Міжнародне право, Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» та підготовлений відповідно до онов­леного кримінального процесуального законодавства України з ура­хуванням міжнародних правових актів, що ратифіковані державою Україна, а також міжнародних правових актів, ратифікованих Рес­публікою Молдова, з питань надання правової допомоги у кримі­нальних провадженнях і врахування практики Європейського суду з прав людини.

У посібнику розглядаються питання співробітництва національ­них правоохоронних органів вказаних держав з міжнародними ор­ганізаціями у сфері правоохоронної діяльності та загальні положен­ня міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях як на підставі ратифікованих Міжнародних правових актів, так і на за­садах взаємності в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Приділяється увага таким правовим положенням, як: норма­тивне забезпечення здійснення міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні; здійснення міжнародного співробіт­ництва на засадах взаємності; визначене коло необхідних процесу­альних, слідчих (розшукових) дій та окремих заходів забезпечення кримінального провадження у рамках правової допомоги у кримінальному провадженні; формування запитів про міжнародну пра­вову допомогу у вигляді доручень, клопотань; суб’єкти надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні; ви­моги щодо звернень та отриманих доказів у рамках правової допо­моги у кримінальному провадженні; мова запитів і додатків у рам­ках здійснення правової допомоги у кримінальному провадженні; міжнародна правова допомога при проведенні окремих слідчих (розшукових) і процесуальних дій; право оскарження рішень, дій, бездіяльності з питань міжнародної правової допомоги у кримі­нальному провадженні.

Окремо розглядаються питання співробітництва Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол з іншими міжнародними органами й організаціями, а саме: ООН, Рада Безпеки ООН, Євро- пол та інші; надана характеристика базам даних, що використовує у своїй діяльності Інтерпол, а саме: «Повідомлення», «Кримі­нальна реєстраційна система Інтерпол», «База даних ДНК-профілів» та інші; порядок обміну даними між державами-учасницями організації із використанням глобальних систем зв’язку; судове та поліцейське співробітництво у Європейському Союзі. Також, приділену увагу екстрадиції та єкстрадиційному арешту осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А саме, розглядаються по­няття, види та принципи екстрадиції; підстави для видачі (екстра­диції) та підстави відмови у видачі (екстрадиції); міжнародні пра­вові норми, що регулюють питання видачі (екстрадиції); офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запи­туваної держави особи, яку необхідно видати, та видача такої осо­би; запит про видачу (екстрадицію) та підтверджувальні матеріали (матеріали про видачу); порядок їх підготовки та направлення; офі­ційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видача такої особи; запит про видачу (екстрадицію) та підтверджувальні матері­али (матеріали про видачу), порядок їх підготовки та направлення; застосування запобіжного заходу до особи, яка підлягає видачі (екс­традиції); екстрадиційна перевірка; перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію); порядок оскарження рішення про видачу осо­би (екстрадицію); фактична передача особи під юрисдикцію запи­туючої держави. Також розглядається і питання щодо здійснення кримінального провадження у порядку його перейняття.

Зміст навчального посібника викладено послідовно, логічно, супроводжується відповідним аналізом законодавства з наведен­ням певних висновків і пропозицій. Розділи посібника містять сис­тематизовані законодавчі та наукові положення з урахуванням існу­ючих потреб правозастосування та судочинства у цілому. У кінці кожного підрозділу є відповідний перелік питань і тестів для здійс­нення самоконтролю, а також, обов’язкові та додаткові завдання, таблиці, що допоможе у набутті оновлених систематизованих нау­кових знань у рамках кримінального процесуального права.

Навчальний посібник сприятиме засвоєнню студентами, кур­сантами та слухачами вищих навчальних закладів юридичного профілю теоретичних знань стосовно порядку здійснення кримі­нального провадження в рамках міжнародної правової допомоги. Він також може бути використаний і у практичній діяльності пра­воохоронних і судових органів України.

Посібник може використовуватися у вищих навчальних закла­дах 1-4 рівнів акредитації МОН України, МВС України й інших мі­ністерств, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність». Буде корисним і практичним працівникам (слідчим, прокурорам, слідчим суддям, адвокатам).

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник

У навчальному посібнику на підставі чинного кримінального процесуального законодавства України та Республіки Молдова викладено питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, основні напрями співпраці уповноважених органів, осіб з вказаних питань. 

Висвітлено діяльність міжнародних установ, їх структур, повноважень і завдань з питань забезпечення та надання правової допомоги у сфері кримінального провадження.

Для викладачів, науковців, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ, працівників суду й органів досудового розслідування.

Авторы книги Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник
Березняк В.С. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Павлова Н.В. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Паустовська Н.К. Cтарший викладач

Cтарший викладач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова

Федченко В.М. професор кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Філяніна Л.А. Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Навчальний посібник «Міжнародне співробітництво в сфері кримінального провадження за законодавством України та Респу­бліки Молдова» є навчальним виданням, що доповнює підручник «Кримінальний процес». Посібник містить систематизоване викла­дення окремих положень навчальної дисципліни «Кримінальний процес, Міжнародне право, Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» та підготовлений відповідно до онов­леного кримінального процесуального законодавства України з ура­хуванням міжнародних правових актів, що ратифіковані державою Україна, а також міжнародних правових актів, ратифікованих Рес­публікою Молдова, з питань надання правової допомоги у кримі­нальних провадженнях і врахування практики Європейського суду з прав людини.

У посібнику розглядаються питання співробітництва національ­них правоохоронних органів вказаних держав з міжнародними ор­ганізаціями у сфері правоохоронної діяльності та загальні положен­ня міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях як на підставі ратифікованих Міжнародних правових актів, так і на за­садах взаємності в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Приділяється увага таким правовим положенням, як: норма­тивне забезпечення здійснення міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні; здійснення міжнародного співробіт­ництва на засадах взаємності; визначене коло необхідних процесу­альних, слідчих (розшукових) дій та окремих заходів забезпечення кримінального провадження у рамках правової допомоги у кримінальному провадженні; формування запитів про міжнародну пра­вову допомогу у вигляді доручень, клопотань; суб’єкти надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні; ви­моги щодо звернень та отриманих доказів у рамках правової допо­моги у кримінальному провадженні; мова запитів і додатків у рам­ках здійснення правової допомоги у кримінальному провадженні; міжнародна правова допомога при проведенні окремих слідчих (розшукових) і процесуальних дій; право оскарження рішень, дій, бездіяльності з питань міжнародної правової допомоги у кримі­нальному провадженні.

Окремо розглядаються питання співробітництва Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол з іншими міжнародними органами й організаціями, а саме: ООН, Рада Безпеки ООН, Євро- пол та інші; надана характеристика базам даних, що використовує у своїй діяльності Інтерпол, а саме: «Повідомлення», «Кримі­нальна реєстраційна система Інтерпол», «База даних ДНК-профілів» та інші; порядок обміну даними між державами-учасницями організації із використанням глобальних систем зв’язку; судове та поліцейське співробітництво у Європейському Союзі. Також, приділену увагу екстрадиції та єкстрадиційному арешту осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А саме, розглядаються по­няття, види та принципи екстрадиції; підстави для видачі (екстра­диції) та підстави відмови у видачі (екстрадиції); міжнародні пра­вові норми, що регулюють питання видачі (екстрадиції); офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запи­туваної держави особи, яку необхідно видати, та видача такої осо­би; запит про видачу (екстрадицію) та підтверджувальні матеріали (матеріали про видачу); порядок їх підготовки та направлення; офі­ційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видача такої особи; запит про видачу (екстрадицію) та підтверджувальні матері­али (матеріали про видачу), порядок їх підготовки та направлення; застосування запобіжного заходу до особи, яка підлягає видачі (екс­традиції); екстрадиційна перевірка; перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію); порядок оскарження рішення про видачу осо­би (екстрадицію); фактична передача особи під юрисдикцію запи­туючої держави. Також розглядається і питання щодо здійснення кримінального провадження у порядку його перейняття.

Зміст навчального посібника викладено послідовно, логічно, супроводжується відповідним аналізом законодавства з наведен­ням певних висновків і пропозицій. Розділи посібника містять сис­тематизовані законодавчі та наукові положення з урахуванням існу­ючих потреб правозастосування та судочинства у цілому. У кінці кожного підрозділу є відповідний перелік питань і тестів для здійс­нення самоконтролю, а також, обов’язкові та додаткові завдання, таблиці, що допоможе у набутті оновлених систематизованих нау­кових знань у рамках кримінального процесуального права.

Навчальний посібник сприятиме засвоєнню студентами, кур­сантами та слухачами вищих навчальних закладів юридичного профілю теоретичних знань стосовно порядку здійснення кримі­нального провадження в рамках міжнародної правової допомоги. Він також може бути використаний і у практичній діяльності пра­воохоронних і судових органів України.

Посібник може використовуватися у вищих навчальних закла­дах 1-4 рівнів акредитації МОН України, МВС України й інших мі­ністерств, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність». Буде корисним і практичним працівникам (слідчим, прокурорам, слідчим суддям, адвокатам).

Отзывы к книге Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова. Навчальний посібник
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток