Задать вопрос о книге:

Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)

Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика) - фото

Автор: Кучинська О.П., Денисенко Г.В.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 222

ISBN: 978-617-566-648-7

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У роботі здійснено системний та детальний правововий аналіз імунітету свідка у кримінальному провадженні. Наведено загальну порівняльно-правову характеристику імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Проведено порівняльний аналіз класифікації та видів імунітету свідка у кримінальному провадженні. Визначені порівняльні аспекти реалізації імунітету свідка на стадіях досудового розслідування та судового провадження. Проаналізовано практику ЄСПЛ з реалізації права зберігання мовчання та свободи від самовикриття.

На підставі проведеного порівняльного дослідження та зарубіжного досвіду правового регулювання імунітету свідка у кримінальному провадженні зроблено науково-обґрунтовані пропозиції, висновки та рекомендації щодо вдосконалення норм чинного кримінального процесуального законодавства і практики його застосування з питань реалізації імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Монографія буде корисна для викладачів і науковців, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти за напрямом «Право», працівників правоохоронних та правозахисних органів, суду.

Авторы

Авторы книги Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)
Кучинська О.П. Кучинська О.П. Правознавець, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сфера наукових досліджень:

- кримінально-процесуальне право

- адвокатура

- судоустрій

Дисертації:

1996 - захистила кандидатську дисертацію (спеціальність «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова робота») з теми «Реалізація прав потерпілого у кримінальному процесі України» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 2013 - захистила докторську дисертацію (спеціальність «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова робота») з теми «Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Науково-практична діяльність:

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України; член редколегій фахових журналів: «Вісник кримінального судочинства», «Слово Національної школи суддів України», «Людина. Влада. Закон».

Денисенко Г.В. Денисенко Г.В. Адвокат, доктор філософії в галузі Право

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики КІІВП НУ "ОЮА", директор Фахового Коледжу КІІВП НУ "ОЮА", член ГР при Міністерстві юстиції України, головний редактор наукового журналу "Web of Science and Academic Researcher". Сфера наукових досліджень: кримінальний процес та криміналістика, сімейне право, адвокатура, судоустрій.

Предисловие

Визнання у ст. З Конституції України людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю та проголошення у ній прав і свобод людини та їх гарантій, які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, визначили напрямок розвитку механізмів охорони та захисту прав людини. Україна, як правова держава, зобов’язана гарантувати та захищати права, свободи і законні інтереси людини та громадянина. Це знаходить своє відображення у галузевому законодавстві. Серед правової системи України особлива роль належить законодавству, яке визначає порядок кримінального провадження на її території, та яке пов’язано з охороною прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом застосування до кожного учасника кримінального провадження належної правової процедури.

Зазначене вище також стосується одного з учасників кримінального провадження - свідка. Розширивши коло прав свідка у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі -КПК України), законодавець створив умови для ефективного залучення свідків у кримінальне провадження і надав свідкам диспозитивності у користуванні правами. Одним із таких проявів диспозитивності кримінального провадження є імунітет свідка.

Виступаючи як цілісний механізм, правове регулювання імунітету свідка у кримінальному провадженні не позбавлене помилок у правозастосуванні та множинності наукових підходів, що спричиняє як неоднозначне тлумачення окремих елементів імунітету свідка, так і його реалізації. Проведення порівняльно-правового дослідження основних понять, категорій та правових явищ в межах імунітету свідка у кримінальному провадженні здатне не лише гармонізувати окремі проблемні аспекти реалізації свідками своїх прав та обов’язків у кримінальному провадженні України, але й виробити єдині підходи до правозасто-совної діяльності уповноважених КПК України осіб на ведення кримінального судочинства, а також методологічно за допомогою порівняння, співставити наукові напрацювання, виробити узагальнений підхід до пояснення та роз’яснення складових імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу, які досліджували імунітет свідка у кримінальному провадженні. Серед них Ю.П. Аленін, Р.В. Бараннік, М.Ю. Веселов, М.И. Вільгушинський, С.Г. Волкотруб, І. В. Гловюк, В. О. Гринюк, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, А. Ф. Коні, В. В. Король, І. П. Корякін, Е. Ф. Куцова, О. П. Кучинська, Т.А. Лоскутова, Є. Д. Лук’янчиков, С. В. Лукошкіна, В. М. Лушпієнко, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В. В. Молдован, В.Т. Нор, М. А. Погорецький, А.Л. Ривлін, Н. 3. Рогатинська, А. І. Рогожин, Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький, С. М. Стахівський, В. М. Тертишник, В.П. Шибіко, Л.Д. Удалова, І. Я. Фойницький, О.Р. Хижна, Ю. В. Циганюк, М. М. Шейфер, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін.

Проте, у вітчизняній кримінально-процесуальній науці тема порівняльно-правового аспекта в імунітеті свідка у кримінальному провадженні не достатньо розроблена. Частково це пов’язано із прийняттям КПК України 2012 року, проведенням судової реформи, які, впровадивши нові норми у кримінально-процесуальне законодавство, зумовлюють необхідність переосмислення, здавалося б, сталих правових понять та категорій. З огляду на вищезазначене було обумовлено вибір теми монографічного дослідження та її актуальність, наукове і практичне значення.

Автори висловлюють глибоку вдячність колективу кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка за допомогу у написанні цієї роботи та цінні поради.

Особливі слова подяки вельмишановним рецензентам монографії - доктору юридичних наук, доценту, заслуженому юристу України, судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайлу Йосиповичу Вільгу-шинському; доктору юридичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, директору Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ Ларисі Давидівні Удаловій.

Отзывы

Отзывы к книге Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)

У роботі здійснено системний та детальний правововий аналіз імунітету свідка у кримінальному провадженні. Наведено загальну порівняльно-правову характеристику імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Проведено порівняльний аналіз класифікації та видів імунітету свідка у кримінальному провадженні. Визначені порівняльні аспекти реалізації імунітету свідка на стадіях досудового розслідування та судового провадження. Проаналізовано практику ЄСПЛ з реалізації права зберігання мовчання та свободи від самовикриття.

На підставі проведеного порівняльного дослідження та зарубіжного досвіду правового регулювання імунітету свідка у кримінальному провадженні зроблено науково-обґрунтовані пропозиції, висновки та рекомендації щодо вдосконалення норм чинного кримінального процесуального законодавства і практики його застосування з питань реалізації імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Монографія буде корисна для викладачів і науковців, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти за напрямом «Право», працівників правоохоронних та правозахисних органів, суду.

Авторы книги Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)
Кучинська О.П. Кучинська О.П. Правознавець, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сфера наукових досліджень:

- кримінально-процесуальне право

- адвокатура

- судоустрій

Дисертації:

1996 - захистила кандидатську дисертацію (спеціальність «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова робота») з теми «Реалізація прав потерпілого у кримінальному процесі України» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 2013 - захистила докторську дисертацію (спеціальність «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова робота») з теми «Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Науково-практична діяльність:

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України; член редколегій фахових журналів: «Вісник кримінального судочинства», «Слово Національної школи суддів України», «Людина. Влада. Закон».

Денисенко Г.В. Денисенко Г.В. Адвокат, доктор філософії в галузі Право

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики КІІВП НУ "ОЮА", директор Фахового Коледжу КІІВП НУ "ОЮА", член ГР при Міністерстві юстиції України, головний редактор наукового журналу "Web of Science and Academic Researcher". Сфера наукових досліджень: кримінальний процес та криміналістика, сімейне право, адвокатура, судоустрій.

Визнання у ст. З Конституції України людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю та проголошення у ній прав і свобод людини та їх гарантій, які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, визначили напрямок розвитку механізмів охорони та захисту прав людини. Україна, як правова держава, зобов’язана гарантувати та захищати права, свободи і законні інтереси людини та громадянина. Це знаходить своє відображення у галузевому законодавстві. Серед правової системи України особлива роль належить законодавству, яке визначає порядок кримінального провадження на її території, та яке пов’язано з охороною прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом застосування до кожного учасника кримінального провадження належної правової процедури.

Зазначене вище також стосується одного з учасників кримінального провадження - свідка. Розширивши коло прав свідка у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі -КПК України), законодавець створив умови для ефективного залучення свідків у кримінальне провадження і надав свідкам диспозитивності у користуванні правами. Одним із таких проявів диспозитивності кримінального провадження є імунітет свідка.

Виступаючи як цілісний механізм, правове регулювання імунітету свідка у кримінальному провадженні не позбавлене помилок у правозастосуванні та множинності наукових підходів, що спричиняє як неоднозначне тлумачення окремих елементів імунітету свідка, так і його реалізації. Проведення порівняльно-правового дослідження основних понять, категорій та правових явищ в межах імунітету свідка у кримінальному провадженні здатне не лише гармонізувати окремі проблемні аспекти реалізації свідками своїх прав та обов’язків у кримінальному провадженні України, але й виробити єдині підходи до правозасто-совної діяльності уповноважених КПК України осіб на ведення кримінального судочинства, а також методологічно за допомогою порівняння, співставити наукові напрацювання, виробити узагальнений підхід до пояснення та роз’яснення складових імунітету свідка у кримінальному провадженні.

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінального процесу, які досліджували імунітет свідка у кримінальному провадженні. Серед них Ю.П. Аленін, Р.В. Бараннік, М.Ю. Веселов, М.И. Вільгушинський, С.Г. Волкотруб, І. В. Гловюк, В. О. Гринюк, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, А. Ф. Коні, В. В. Король, І. П. Корякін, Е. Ф. Куцова, О. П. Кучинська, Т.А. Лоскутова, Є. Д. Лук’янчиков, С. В. Лукошкіна, В. М. Лушпієнко, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В. В. Молдован, В.Т. Нор, М. А. Погорецький, А.Л. Ривлін, Н. 3. Рогатинська, А. І. Рогожин, Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький, С. М. Стахівський, В. М. Тертишник, В.П. Шибіко, Л.Д. Удалова, І. Я. Фойницький, О.Р. Хижна, Ю. В. Циганюк, М. М. Шейфер, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін.

Проте, у вітчизняній кримінально-процесуальній науці тема порівняльно-правового аспекта в імунітеті свідка у кримінальному провадженні не достатньо розроблена. Частково це пов’язано із прийняттям КПК України 2012 року, проведенням судової реформи, які, впровадивши нові норми у кримінально-процесуальне законодавство, зумовлюють необхідність переосмислення, здавалося б, сталих правових понять та категорій. З огляду на вищезазначене було обумовлено вибір теми монографічного дослідження та її актуальність, наукове і практичне значення.

Автори висловлюють глибоку вдячність колективу кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка за допомогу у написанні цієї роботи та цінні поради.

Особливі слова подяки вельмишановним рецензентам монографії - доктору юридичних наук, доценту, заслуженому юристу України, судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайлу Йосиповичу Вільгу-шинському; доктору юридичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, директору Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ Ларисі Давидівні Удаловій.

Отзывы к книге Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика)
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Судебные речи
320 грн.

Судебные речи

В наличии

Речове право: підручник
790 грн.

Речове право: підручник

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток