Задать вопрос о книге:

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те - фото

Автор: Тертишник В.М.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 1110

ISBN: 978-617-566-676-0

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 2 кг

Формат: 170х240 мм

Тираж: 1000

Аннотация

У цій роботі на основі сучасних положень Конституції України, КПК України станом на 1 квітня 2021 року й нових законодавчих актів щодо діяльності судових та правоохоронних органів грунтовно викладено основні доктринальні положення та зміст і проблеми конкуренції правових норм в сучасному кримінальному процесі, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань кримінального судочинства з урахуванням засади верховенства права та принципів юридичної визначеності й пропорційності, положень міжнародних правових актів, правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики Верховного суду.

Значної уваги надано реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя, розгляду проблемних питань, хибам і прогалинам законодавства, та вирішенню складних ситуацій у слідчій і судовій практиці, реалізації принципу презумпції невинуватості, проблемам доказового права, стандарту доведення поза розумним сумнівом, захисту прав, честі й гідності та безпеки учасників кримінального процесу, провадженню негласних слідчих (розшукових) дій, забезпеченню об’єктивності розслідування та незалежності слідчих і детективів, застосуванню домашнього арешту й інших запобіжних заходів, діяльності суду присяжних та провадженню на підставі угод, реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, проблемам застосування судового прецеденту в кримінальному провадженні, розвитку процесуальної форми та зміцнення процесуальних гарантій правосуддя, Розкрито перспективи розвитку кримінально-процесуального права і правничої науки.

Робота розрахована на слідчих, детективів, адвокатів, прокурорів, дізнавачів, слідчих судців, суддів, присяжних, працівників Національної поліції, прокуратури, суду та адвокатури, співробітників СБУ, НАБУ, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, митних та податкових органів, студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Вона буде слушним помічником як тим, хто засвоює ази кримінально-процесуального права, так і тим. хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу.

Авторы

Авторы книги Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те
Тертишник В.М. Тертишник В.М. Український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Предисловие

Кримінально-процесуальне право, закладаючи модель кримінально-процесуальної діяльності, має безпосередній вплив на ефективність судочинства, стає, по суті, алгеброю правосуддя. А проте правова реформа в Україні розпочалась і досі здійснюється без виваженої доктрини та концептуальної моделі, залишаючи на розсуд слідчого, прокурора, детектива, адвоката й судді безліч правових колізій, юридичних фікцій, логічних і лінгвістичних хиб у викладенні окремих законодавчих приписів.

Нині юристові як ніколи потрібно мати силу, волю, мудрість, мужність та знання, шоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю - на зло. Потрібно постійно працювати над собою, оволодівати юридичним досвідом, опановувати мистецтво роботи з доказами для осягнення істини та захисту прав і свобод людини.

Юристу потрібно мати здатності до аналізу швидкозмінного законодавства, вміти його тлумачити з урахуванням конкуренції правових норм; на репродуктивному рівні самостійно відтворювати та поглиблювати свої знання, використовувати сучасні доктрини права для розв'язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій, на евристичному та творчому рівні - шукати нові знання та розв'язувати складні задачі інноваційного характеру у правничій галузі професійної діяльності.

Дане видання підготовлено з урахуванням останніх новел та реформаторських змін кримінально-процесуального законодавства, а також законів щодо діяльності Вищого антикорупційного суду, ДБР, НАБУ та інших слідчих та правоохоронних органів України. Книга може стати суттєвим помічником правника в складній професійній діяльності.

Сучасність вимагає спрямування юридичної науки насамперед на захист прав і свобод людини, честі, гідності й репутації добропорядних громадян. Без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього. Розпочавши розгляд справи, слідчий, детектив, прокурор або суддя не мають змоги зупинитися, зачекати, перепочити, відійти, відступити. Узявши на себе відповідальність за пошук правди й торжество справедливості, вони відповідають не тільки за свої помилкові дії, а й за неповороткість, непередбачливість, за практичну непридатність до високопрофесійної діяльності. Потрібно невтомно вдосконалювати свою майстерність, наполегливо опановувати науку встановлення істини, учитися мистецтва роботи з доказами, набувати досвіду, тренувати інтуїцію, розвивати далекоглядність.

«Тисячі шляхів ведуть до хибної думки, - зауважував Ж.-Ж. Руссо, - до істини -тільки один». Той, хто наділений правом і владою, хто має бажання і волю, не повинен змарнувати час та втратити шанс зробити таємне явним, не повинен зійти зі шляху. Готових рецептів у цій складній справі, особливо коли багато хто зацікавлений у прихованні істини від правосуддя, немає та й не може бути. У кожному конкретному випадку шлях до істини один, а найкращі дороговкази - знання, допитливість розуму, воля й досвід.

Саме ці якості дають змогу захистити честь та гідність людини у складному змагальному процесі. Якщо людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищими цінностями, то захист цих цінностей має стати головною метою юридичної науки та практики.

Норми закону, що визначають права і свободи людини, з часом мають стати нормами найвищої юридичної чинності. Лише їм варто віддавати перевагу в усіх суперечливих випадках, тлумачачи всі сумніви на користь громадянина, керуючись принципом його добропорядності.

Святая святих юридичної науки - захист і зміцнення принципу неприпустимості звуження наявних прав і свобод людини. Це компас юридичної науки й законодавчої практики. Ми зобов'язані реальними справами забезпечувати поступ тільки в заданому напрямі. Надані людям межі свободи варто обстоювати рішуче, мужньо і професійно. Справжня велич держави полягає в добробуті й безпеці її громадян.

Автор ніколи не був прихильником чинної редакції КПК України з причин його непослідовності, багатослів'я, наповнення правової системи так званим «беззубим правом» (Іех imperfecta), або імітаційним правом (Іех simulate), які створюють штучний вигляд рішучих та «успішних» реформ, а в реальності замулюють правове поле неплодоносним законодавчим «болотом», створюючи колапс в роботі слідчих і судових органів.

Окремі постулати та новації доказового права нерідко носять алогічний чи штучний характер, створюючи перепони для досягнення мети кримінального провадження. Наприклад, згідно ч. 1 ст. 84 КПК України «доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку...», тобто «саме цим і без альтернатив», в силу чого під сумнівом можуть опинитись і дані отримані в порідку ОРД, митної діяльності, при виконанні повноважень агентств запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та протидії корупції, а також здобуті митними органами, чи правоохоронними органами інших країн, в порядку окремих доручень в рамках міжнародного співробітництва в сфері правосуддя, чи навіть адвокатами відповідно до приписів ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Недостатньо чітке визначення процедури реалізації функції розслідування, обвинувачення, правничої допомоги та захисту в умовах реалізації принципу змагальності сторін знижують ефективність усієї кримінально-процесуальної діяльності.

Новий КПК України запровадив новий інститут - негласні слідчі (розшукові) дії, але чітко не визначився ні з їх системою, ні з процесуальною формою їх провадження, залишаючи багато запитань (коли? за яких умов? що? як? яким чином?),  а отже можливостей для свавілля. Прокурор не лише наглядає за слідством, а й керує ним. Права захисників урівняли з правами обвинувачених, суд присяжних переплутали з народними засідателями.

Критерій істини - це практика, яка підтверджує: за час роботи судових і право-охоронних органів за чинним КПК України злочинність зросла, коефіцієнт розкриття злочинів зменшився, ефективність судочинства знизилася. Очікувати іншого не було немає підстав без кардинальних змін самого закону.

Важливо також пам'ятати, що жодне покарання не загоїть моральну травму, якої було завдано потерпілому, і немає нічого більш жахливого, ніж звинувачення у злочині невинуватої людини. Образно кажучи, «найкраще правосуддя - те, яке зайве». Закон має запровадити механізми запобігання злочинам.

Після ухвалення нового КПК України станом на 1 квітня 2021 року в державі з'явилося 85 законодавчих актів, які вносили до нього зміни й доповнення, а часом і скасовували внесені зміни чи вносили «зміни та доповнення до вже внесених змін де повнень». Як кажуть, «далі за всіх піде той, хто не знає, куди йти». Проте саме стабільність закону - одна з ознак його якості.

У пропонованій праці здійснений інтегративний аналіз кримінально-процесуального права, в лаконічній та доступній формі викладені доктринальні основи кримінально-процесуальної науки, показані шляхи вдосконалення кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування.

Успіхів вам і удачі, любі читачі, на шляху до пізнання.

З повагою 

Володимир Тертишник

Отзывы

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те

У цій роботі на основі сучасних положень Конституції України, КПК України станом на 1 квітня 2021 року й нових законодавчих актів щодо діяльності судових та правоохоронних органів грунтовно викладено основні доктринальні положення та зміст і проблеми конкуренції правових норм в сучасному кримінальному процесі, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань кримінального судочинства з урахуванням засади верховенства права та принципів юридичної визначеності й пропорційності, положень міжнародних правових актів, правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики Верховного суду.

Значної уваги надано реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя, розгляду проблемних питань, хибам і прогалинам законодавства, та вирішенню складних ситуацій у слідчій і судовій практиці, реалізації принципу презумпції невинуватості, проблемам доказового права, стандарту доведення поза розумним сумнівом, захисту прав, честі й гідності та безпеки учасників кримінального процесу, провадженню негласних слідчих (розшукових) дій, забезпеченню об’єктивності розслідування та незалежності слідчих і детективів, застосуванню домашнього арешту й інших запобіжних заходів, діяльності суду присяжних та провадженню на підставі угод, реабілітації осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності, проблемам застосування судового прецеденту в кримінальному провадженні, розвитку процесуальної форми та зміцнення процесуальних гарантій правосуддя, Розкрито перспективи розвитку кримінально-процесуального права і правничої науки.

Робота розрахована на слідчих, детективів, адвокатів, прокурорів, дізнавачів, слідчих судців, суддів, присяжних, працівників Національної поліції, прокуратури, суду та адвокатури, співробітників СБУ, НАБУ, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, митних та податкових органів, студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Вона буде слушним помічником як тим, хто засвоює ази кримінально-процесуального права, так і тим. хто прагне до поглибленого вивчення кримінального процесу.

Авторы книги Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те
Тертишник В.М. Тертишник В.М. Український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Кримінально-процесуальне право, закладаючи модель кримінально-процесуальної діяльності, має безпосередній вплив на ефективність судочинства, стає, по суті, алгеброю правосуддя. А проте правова реформа в Україні розпочалась і досі здійснюється без виваженої доктрини та концептуальної моделі, залишаючи на розсуд слідчого, прокурора, детектива, адвоката й судді безліч правових колізій, юридичних фікцій, логічних і лінгвістичних хиб у викладенні окремих законодавчих приписів.

Нині юристові як ніколи потрібно мати силу, волю, мудрість, мужність та знання, шоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю - на зло. Потрібно постійно працювати над собою, оволодівати юридичним досвідом, опановувати мистецтво роботи з доказами для осягнення істини та захисту прав і свобод людини.

Юристу потрібно мати здатності до аналізу швидкозмінного законодавства, вміти його тлумачити з урахуванням конкуренції правових норм; на репродуктивному рівні самостійно відтворювати та поглиблювати свої знання, використовувати сучасні доктрини права для розв'язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій, на евристичному та творчому рівні - шукати нові знання та розв'язувати складні задачі інноваційного характеру у правничій галузі професійної діяльності.

Дане видання підготовлено з урахуванням останніх новел та реформаторських змін кримінально-процесуального законодавства, а також законів щодо діяльності Вищого антикорупційного суду, ДБР, НАБУ та інших слідчих та правоохоронних органів України. Книга може стати суттєвим помічником правника в складній професійній діяльності.

Сучасність вимагає спрямування юридичної науки насамперед на захист прав і свобод людини, честі, гідності й репутації добропорядних громадян. Без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього. Розпочавши розгляд справи, слідчий, детектив, прокурор або суддя не мають змоги зупинитися, зачекати, перепочити, відійти, відступити. Узявши на себе відповідальність за пошук правди й торжество справедливості, вони відповідають не тільки за свої помилкові дії, а й за неповороткість, непередбачливість, за практичну непридатність до високопрофесійної діяльності. Потрібно невтомно вдосконалювати свою майстерність, наполегливо опановувати науку встановлення істини, учитися мистецтва роботи з доказами, набувати досвіду, тренувати інтуїцію, розвивати далекоглядність.

«Тисячі шляхів ведуть до хибної думки, - зауважував Ж.-Ж. Руссо, - до істини -тільки один». Той, хто наділений правом і владою, хто має бажання і волю, не повинен змарнувати час та втратити шанс зробити таємне явним, не повинен зійти зі шляху. Готових рецептів у цій складній справі, особливо коли багато хто зацікавлений у прихованні істини від правосуддя, немає та й не може бути. У кожному конкретному випадку шлях до істини один, а найкращі дороговкази - знання, допитливість розуму, воля й досвід.

Саме ці якості дають змогу захистити честь та гідність людини у складному змагальному процесі. Якщо людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищими цінностями, то захист цих цінностей має стати головною метою юридичної науки та практики.

Норми закону, що визначають права і свободи людини, з часом мають стати нормами найвищої юридичної чинності. Лише їм варто віддавати перевагу в усіх суперечливих випадках, тлумачачи всі сумніви на користь громадянина, керуючись принципом його добропорядності.

Святая святих юридичної науки - захист і зміцнення принципу неприпустимості звуження наявних прав і свобод людини. Це компас юридичної науки й законодавчої практики. Ми зобов'язані реальними справами забезпечувати поступ тільки в заданому напрямі. Надані людям межі свободи варто обстоювати рішуче, мужньо і професійно. Справжня велич держави полягає в добробуті й безпеці її громадян.

Автор ніколи не був прихильником чинної редакції КПК України з причин його непослідовності, багатослів'я, наповнення правової системи так званим «беззубим правом» (Іех imperfecta), або імітаційним правом (Іех simulate), які створюють штучний вигляд рішучих та «успішних» реформ, а в реальності замулюють правове поле неплодоносним законодавчим «болотом», створюючи колапс в роботі слідчих і судових органів.

Окремі постулати та новації доказового права нерідко носять алогічний чи штучний характер, створюючи перепони для досягнення мети кримінального провадження. Наприклад, згідно ч. 1 ст. 84 КПК України «доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку...», тобто «саме цим і без альтернатив», в силу чого під сумнівом можуть опинитись і дані отримані в порідку ОРД, митної діяльності, при виконанні повноважень агентств запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та протидії корупції, а також здобуті митними органами, чи правоохоронними органами інших країн, в порядку окремих доручень в рамках міжнародного співробітництва в сфері правосуддя, чи навіть адвокатами відповідно до приписів ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Недостатньо чітке визначення процедури реалізації функції розслідування, обвинувачення, правничої допомоги та захисту в умовах реалізації принципу змагальності сторін знижують ефективність усієї кримінально-процесуальної діяльності.

Новий КПК України запровадив новий інститут - негласні слідчі (розшукові) дії, але чітко не визначився ні з їх системою, ні з процесуальною формою їх провадження, залишаючи багато запитань (коли? за яких умов? що? як? яким чином?),  а отже можливостей для свавілля. Прокурор не лише наглядає за слідством, а й керує ним. Права захисників урівняли з правами обвинувачених, суд присяжних переплутали з народними засідателями.

Критерій істини - це практика, яка підтверджує: за час роботи судових і право-охоронних органів за чинним КПК України злочинність зросла, коефіцієнт розкриття злочинів зменшився, ефективність судочинства знизилася. Очікувати іншого не було немає підстав без кардинальних змін самого закону.

Важливо також пам'ятати, що жодне покарання не загоїть моральну травму, якої було завдано потерпілому, і немає нічого більш жахливого, ніж звинувачення у злочині невинуватої людини. Образно кажучи, «найкраще правосуддя - те, яке зайве». Закон має запровадити механізми запобігання злочинам.

Після ухвалення нового КПК України станом на 1 квітня 2021 року в державі з'явилося 85 законодавчих актів, які вносили до нього зміни й доповнення, а часом і скасовували внесені зміни чи вносили «зміни та доповнення до вже внесених змін де повнень». Як кажуть, «далі за всіх піде той, хто не знає, куди йти». Проте саме стабільність закону - одна з ознак його якості.

У пропонованій праці здійснений інтегративний аналіз кримінально-процесуального права, в лаконічній та доступній формі викладені доктринальні основи кримінально-процесуальної науки, показані шляхи вдосконалення кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування.

Успіхів вам і удачі, любі читачі, на шляху до пізнання.

З повагою 

Володимир Тертишник

Отзывы к книге Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 18-те
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

Доставка - Бесплатно

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток