Задать вопрос о книге:

Правове регулювання та економічні свободи і права

Правове регулювання та економічні свободи і права - фото

Автор: Савчин М.В.

Издательство: ТОВ "РІК-У"

Год издания: 2020

Количество страниц: 224

ISBN: 978-617-7692-74-3

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, про­порційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регулятор­ної діяльності держави. 

Приділено окрему увагу регуляторній діяльності вико­навчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснен­ня економічних свобод у зв'язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах

Авторы

Авторы книги Правове регулювання та економічні свободи і права
Савчин М.В. Савчин М.В. Доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права Ужгородського національного університету

Девіз: Dives est, qui sapiens est.

28 червня 1996 року закінчив юридичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "правознавство".
Розпочав професійну діяльність на посаді консультанта Ужгородського міського суду із січня 1996 року. З жовтня по 1998 року по серпень 2008 року у сфері науково-викладацької діяльності - старший викладач, доцент Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (з 2004 року - Закарпатський державний університет).
У лютому 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу" в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
У січні 2014 року захистив докторську дисертацію на тему "Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації" в Національній академії внутрішніх справ.
Сфера наукових інтересів: проблеми юридичної герменевтики, конституційне і муніципальне право, судове конституційне право і процес, порівняльне конституційне право, захист прав людини, теорія конституції та конституціоналізм, проблеми державного суверенітету у контексті процесів глобалізації та інтеграції.
Автор понад 300 наукових та науково-популярних публікацій у фахових виданнях та засобах масової інформації. Один із співавторів єдиного наразі в Україні науково-практичного коментаря до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Київ, 2009).


Предисловие

Економічні свободи для перехідних конституційних демократій доволі чутлива тема. З точки зору досягнень сучасної доктрини конституціоналізму, зокрема поваги до гідності людини та приватної автономії індивіда, існує потреба проаналізувати основні моделі втручання держави в економічну систему. Тут доволі складно говорити про існування кореляції між гарантіями політичних свобод та ефективним здійсненням економічних свобод. Такі моделі накладаються на особливості перехідних конституційних демократій для визначення прийнятного алгоритму економічних реформ.

У перехідних демократіях існують проблеми із визначеним політичним порядком денним, який не завжди узгоджується із ідеєю обмеження влади задля забезпечення економічних свобод. Наше колективне дослідження має на меті з'ясувати основні параметри реалізації економічних свобод з точки зору приватноправового, національно-державного та наднаціонального механізму формулювання, відтворення та перетворення правил. Оскільки ці питання пов'язані зі ступенем формування економічного порядку певного типу, то вони мають багатоаспектні конотації на різних рівнях соціальної інтеграції та взаємодії учасників економічних відносин, врегульованих правом.

У першому розділі монографічного дослідження проаналізовано основні моделі втручання держави у здійснення економічних свобод на засадах пропорційності. Компаративний аналіз моделей втручання держави у здійснення економічних свобод через призму принципу пропорційності свідчить, що застосування конкретних заходів з боку держави цілком залежить від певної структури економіки, ступеня її диференціації, її відкритості та гарантування економічних свобод. Це охоплюється інституційною спроможністю держави за активної участі економічних акторів формулювати, відтворювати та примножувати правила та процедури, які можуть гарантувати стабільність та добросовісне виконання контрактів. З точки зору соціетального конституціоналізму держава діє у симбіозі із суспільством з метою впровадження передових економічних досягнень та збереження довкілля, реалізуючи у такий спосіб сталий розвиток. Аналіз принципу пропорційності як джерела обґрунтованості та достатньої правової підстави втручання в економічні свободи здійснюється через призму якості закону, його передбачуваності, визначеності та інтенсивності правового регулювання при додержанні поваги до людської гідності та прав людини. Окрема увага приділена проблематиці законодавчого упущення, яке потенційно атакує ефективність здійснення економічних свобод. Також висвітлено застосування розсуду публічною адміністрацією у світлі широкого та вузького розуміння принципу пропорційності (відповідно як трискладового тесту та балансування між цінностями).

Другий розділ роботи присвячено концепції регуляторної державності (Regulatory state), в рамках якого проаналізовано більш детально природу регуляторної діяльності, зокрема у руслі делегування законодавчих повноважень від політичних інститутів до публічної адміністрації, свободу розсуду публічної адміністрації. У роботі досліджується вплив реалізації свободи розсуду органами публічної адміністрації на забезпечення економічних свобод з точки зору найоптимальнішого і розумного для їх здійснення. Визначаються правові засади запровадження незалежної публічної адміністрації, її значення для ухвалення рішень регуляторного характеру в аспекті конкретизації і деталізації положень законів. Зазначена доктрина розкривається через економічний аналіз права та верифікується через акти судового перегляду юридичних актів.

У третьому розділі монографії розкривається специфічна природа відносин між бізнесом і правами людини, яка висвітлюється через призму здійснення певних обовя’зків бізнесу у сфері прав людини. На основі доктрини позитивних зобов'язань розглядається обов'язок держави захищати права людини у сфері бізнесу, зокрема розкривається значення керівних принципів щодо бізнесу і прав людини у цій сфері. Розглядаються міжнародні інструменти «м'якого» права, яке не створює юридично обов'язкових норм, однак вони отримують свою нормативну силу через визнання соціальних очікувань державами та іншими ключовими учасниками, зокрема бізнесом. Обґрунтовується ідея звернення держави до «м'якого» міжнародного права як засобу забезпечення прав людини. У зв'язку із тривалим міжнародним конфліктом на сході України розглядаються окремі аспекти забезпечення прав людини бізнесом в умовах конфлікту.

Четвертий розділ роботи присвячений бурхливій сфері сучасного правознавства - ІТ-праву, тобто «відносинам у цифровому (віртуальному) просторі, а з ними й формуванню високотехнологічної та високоприбуткової галузі економіки». У розділі розкривається економіко-правова природа ІТ-права, його зв'язок зі суміжними сферами людської діяльності та значення для розвитку національної і глобальної економіки. При цьому акцентується увага на прикладному характері ІТ-права, яке стосується різних правових аспектів стосовно договорів у сфері інформаційних технологій, інтелектуальної власності, конфіденційності та захисту інформації. Наводиться аргументація, що ІТ-право є результатом розвитку ринку електронних послуг і воно виникло поза сферою безпосереднього впливу держави, яка переважно врегульовує правовідносини, які вже склалися на час законодавчого регулювання. Для цієї галузі притаманні широкі горизонтальні зв'язки, запозичення та конвергенції із зарубіжними правопорядками та міжнародною договірною практикою. Дуже важливим аспектом є дослідження співвідношення свободи підприємництва та права на працю у сфері ІТ-права. Має становити інтерес дослідження юридичного супроводу ІТ-бізнесу в умовах глобалізації економіки. Зважаючи на глобальну природу ІТ-права, розглянуто окремі аспекти юридичної відповідальності у зазначеній сфері.

Останній, п'ятий розділ колективного монографічного дослідження стосується різних аспектів здійснення економічних прав і свобод.

Перша частина розділу присвячена особливостям економічних свобод у муніципальному праві та забезпеченню їх чинності в діяльності органів місцевого самоврядування.

У другій частині розкрито особливості прояву економічних свобод та їх обмежень в сімейному праві на основі судової практики та аналізу доктринальних джерел. Завершує розділ скрупульозний аналіз кримінологічної характеристики торгівлі людьми та засобів запобіганню цьому злочину. Даний злочин посягає на свободу руху робочої сили, свободи вибору професії чи роду заняття, що завдає істотну шкоду діловій активності на ринку праці та економічній системі. Тому цієї проблематики ми також не могли обійти.

Пропонована праця представників різних юридичних закладів вищої освіти та наукових установ України пропонує подивитися на проблематику забезпечення економічних свобод з урахуванням критеріїв якості закону, легітимності втручання у приватну автономію та інституційної спроможності публічної влади. На ці процеси мають вплив явища глобалізації, стан довкілля та обмеженість природних ресурсів, природа поведінки людини, зокрема як homo economicus. Сподіваємось, що наша праця поглибить предмет дискусії щодо природи економічних свобод та засад їх правового регулювання, визначення стандартів діяльності органів публічної влади; для науковців та фахівців у сфері юриспруденції, національної економіки, публічного врядування.

Висловлюємо подяку за надання своєї згоди та висловлені слушні зауваження та пропозиції рецензентам роботи Олені Бориславській та Семену Стеценку.

З повагою,
доктор юридичних наук, професор Михайло Савчин

Отзывы

Отзывы к книге Правове регулювання та економічні свободи і права

У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, про­порційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регулятор­ної діяльності держави. 

Приділено окрему увагу регуляторній діяльності вико­навчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснен­ня економічних свобод у зв'язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах

Авторы книги Правове регулювання та економічні свободи і права
Савчин М.В. Савчин М.В. Доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права Ужгородського національного університету

Девіз: Dives est, qui sapiens est.

28 червня 1996 року закінчив юридичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "правознавство".
Розпочав професійну діяльність на посаді консультанта Ужгородського міського суду із січня 1996 року. З жовтня по 1998 року по серпень 2008 року у сфері науково-викладацької діяльності - старший викладач, доцент Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (з 2004 року - Закарпатський державний університет).
У лютому 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу" в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
У січні 2014 року захистив докторську дисертацію на тему "Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реалізації" в Національній академії внутрішніх справ.
Сфера наукових інтересів: проблеми юридичної герменевтики, конституційне і муніципальне право, судове конституційне право і процес, порівняльне конституційне право, захист прав людини, теорія конституції та конституціоналізм, проблеми державного суверенітету у контексті процесів глобалізації та інтеграції.
Автор понад 300 наукових та науково-популярних публікацій у фахових виданнях та засобах масової інформації. Один із співавторів єдиного наразі в Україні науково-практичного коментаря до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Київ, 2009).


Економічні свободи для перехідних конституційних демократій доволі чутлива тема. З точки зору досягнень сучасної доктрини конституціоналізму, зокрема поваги до гідності людини та приватної автономії індивіда, існує потреба проаналізувати основні моделі втручання держави в економічну систему. Тут доволі складно говорити про існування кореляції між гарантіями політичних свобод та ефективним здійсненням економічних свобод. Такі моделі накладаються на особливості перехідних конституційних демократій для визначення прийнятного алгоритму економічних реформ.

У перехідних демократіях існують проблеми із визначеним політичним порядком денним, який не завжди узгоджується із ідеєю обмеження влади задля забезпечення економічних свобод. Наше колективне дослідження має на меті з'ясувати основні параметри реалізації економічних свобод з точки зору приватноправового, національно-державного та наднаціонального механізму формулювання, відтворення та перетворення правил. Оскільки ці питання пов'язані зі ступенем формування економічного порядку певного типу, то вони мають багатоаспектні конотації на різних рівнях соціальної інтеграції та взаємодії учасників економічних відносин, врегульованих правом.

У першому розділі монографічного дослідження проаналізовано основні моделі втручання держави у здійснення економічних свобод на засадах пропорційності. Компаративний аналіз моделей втручання держави у здійснення економічних свобод через призму принципу пропорційності свідчить, що застосування конкретних заходів з боку держави цілком залежить від певної структури економіки, ступеня її диференціації, її відкритості та гарантування економічних свобод. Це охоплюється інституційною спроможністю держави за активної участі економічних акторів формулювати, відтворювати та примножувати правила та процедури, які можуть гарантувати стабільність та добросовісне виконання контрактів. З точки зору соціетального конституціоналізму держава діє у симбіозі із суспільством з метою впровадження передових економічних досягнень та збереження довкілля, реалізуючи у такий спосіб сталий розвиток. Аналіз принципу пропорційності як джерела обґрунтованості та достатньої правової підстави втручання в економічні свободи здійснюється через призму якості закону, його передбачуваності, визначеності та інтенсивності правового регулювання при додержанні поваги до людської гідності та прав людини. Окрема увага приділена проблематиці законодавчого упущення, яке потенційно атакує ефективність здійснення економічних свобод. Також висвітлено застосування розсуду публічною адміністрацією у світлі широкого та вузького розуміння принципу пропорційності (відповідно як трискладового тесту та балансування між цінностями).

Другий розділ роботи присвячено концепції регуляторної державності (Regulatory state), в рамках якого проаналізовано більш детально природу регуляторної діяльності, зокрема у руслі делегування законодавчих повноважень від політичних інститутів до публічної адміністрації, свободу розсуду публічної адміністрації. У роботі досліджується вплив реалізації свободи розсуду органами публічної адміністрації на забезпечення економічних свобод з точки зору найоптимальнішого і розумного для їх здійснення. Визначаються правові засади запровадження незалежної публічної адміністрації, її значення для ухвалення рішень регуляторного характеру в аспекті конкретизації і деталізації положень законів. Зазначена доктрина розкривається через економічний аналіз права та верифікується через акти судового перегляду юридичних актів.

У третьому розділі монографії розкривається специфічна природа відносин між бізнесом і правами людини, яка висвітлюється через призму здійснення певних обовя’зків бізнесу у сфері прав людини. На основі доктрини позитивних зобов'язань розглядається обов'язок держави захищати права людини у сфері бізнесу, зокрема розкривається значення керівних принципів щодо бізнесу і прав людини у цій сфері. Розглядаються міжнародні інструменти «м'якого» права, яке не створює юридично обов'язкових норм, однак вони отримують свою нормативну силу через визнання соціальних очікувань державами та іншими ключовими учасниками, зокрема бізнесом. Обґрунтовується ідея звернення держави до «м'якого» міжнародного права як засобу забезпечення прав людини. У зв'язку із тривалим міжнародним конфліктом на сході України розглядаються окремі аспекти забезпечення прав людини бізнесом в умовах конфлікту.

Четвертий розділ роботи присвячений бурхливій сфері сучасного правознавства - ІТ-праву, тобто «відносинам у цифровому (віртуальному) просторі, а з ними й формуванню високотехнологічної та високоприбуткової галузі економіки». У розділі розкривається економіко-правова природа ІТ-права, його зв'язок зі суміжними сферами людської діяльності та значення для розвитку національної і глобальної економіки. При цьому акцентується увага на прикладному характері ІТ-права, яке стосується різних правових аспектів стосовно договорів у сфері інформаційних технологій, інтелектуальної власності, конфіденційності та захисту інформації. Наводиться аргументація, що ІТ-право є результатом розвитку ринку електронних послуг і воно виникло поза сферою безпосереднього впливу держави, яка переважно врегульовує правовідносини, які вже склалися на час законодавчого регулювання. Для цієї галузі притаманні широкі горизонтальні зв'язки, запозичення та конвергенції із зарубіжними правопорядками та міжнародною договірною практикою. Дуже важливим аспектом є дослідження співвідношення свободи підприємництва та права на працю у сфері ІТ-права. Має становити інтерес дослідження юридичного супроводу ІТ-бізнесу в умовах глобалізації економіки. Зважаючи на глобальну природу ІТ-права, розглянуто окремі аспекти юридичної відповідальності у зазначеній сфері.

Останній, п'ятий розділ колективного монографічного дослідження стосується різних аспектів здійснення економічних прав і свобод.

Перша частина розділу присвячена особливостям економічних свобод у муніципальному праві та забезпеченню їх чинності в діяльності органів місцевого самоврядування.

У другій частині розкрито особливості прояву економічних свобод та їх обмежень в сімейному праві на основі судової практики та аналізу доктринальних джерел. Завершує розділ скрупульозний аналіз кримінологічної характеристики торгівлі людьми та засобів запобіганню цьому злочину. Даний злочин посягає на свободу руху робочої сили, свободи вибору професії чи роду заняття, що завдає істотну шкоду діловій активності на ринку праці та економічній системі. Тому цієї проблематики ми також не могли обійти.

Пропонована праця представників різних юридичних закладів вищої освіти та наукових установ України пропонує подивитися на проблематику забезпечення економічних свобод з урахуванням критеріїв якості закону, легітимності втручання у приватну автономію та інституційної спроможності публічної влади. На ці процеси мають вплив явища глобалізації, стан довкілля та обмеженість природних ресурсів, природа поведінки людини, зокрема як homo economicus. Сподіваємось, що наша праця поглибить предмет дискусії щодо природи економічних свобод та засад їх правового регулювання, визначення стандартів діяльності органів публічної влади; для науковців та фахівців у сфері юриспруденції, національної економіки, публічного врядування.

Висловлюємо подяку за надання своєї згоди та висловлені слушні зауваження та пропозиції рецензентам роботи Олені Бориславській та Семену Стеценку.

З повагою,
доктор юридичних наук, професор Михайло Савчин

Отзывы к книге Правове регулювання та економічні свободи і права
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Теорія нації
220 грн.

Теорія нації

В наличии

1 x 220 грн.

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток