Задать вопрос о книге:

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник
ХИТ ПРОДАЖ

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник - фото
15024
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Харитонов Є.О., Сафончик О.І.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2018

Количество страниц: 464

ISBN: 978-966-928-330-6

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

У посібнику викладаються основи правового регулювання участі адвоката у сімейних та спадкових справах, характеризуються особливості діяльності адвокатів при захисті сімейних та спадкових прав та інтересів, припиненні шлюбу, захисті особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, дітей та інших членів сім’ї, аліментних зобов’язань членів сім’ї, а також при участі у справах, пов’язаних із прийняттям та оформленням спадщини.

Призначений для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю, практикуючих правознавців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами участі адвоката у сімейних та спадкових справах.

Авторы

Авторы книги Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Сафончик О.І. Сафончик О.І. кандидат юридических наук, доцент

Преподает: гражданское и семейное право, римское право, семейные правоотношения. Проходила стажировку в АО «Первая юридическая консультация Малиновского района» (с 10.01.2013 г. по 10.02. 2013 г.).

Научный сотрудник фундаментального исследования за счет расходов общего фонда государственного бюджета, название проекта: «Методологические основы совершенствования гражданского законодательства Украины» - с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года (3 года).

Предисловие

З розвитком ринкових відносин та демократизацією українсько­го суспільства питання надання юридичної допомоги стає дедалі актуальнішим, особливо в сфері сімейних та спадкових правовідно­син. У свою чергу, в системі вищої юридичної освіти цивільне і сі­мейне право є фундаментом підготовки висококваліфікованого пра­вознавця, що зумовлює значення курсу «Участь адвоката у сімейних та спадкових справах», як навчальної дисципліни. Відтак актуаль­ним є навчально-методичне забезпечення у цій галузі.

Не викликає сумніву твердження, що життя людини у сучасно­му суспільстві неможливе без звернення за допомогою до юристів. Забезпечення життєдіяльності, захисту прав, свобод та інтересів фі­зичних осіб в сфері сімейних та спадкових правовідносин, цивілі­зований спосіб ведення бізнесу, припускають професійний юридич­ний супровід практично будь-якої діяльності. Тому фізичні особи з метою захисту своїх прав та інтересів дедалі частіше звертаються за правовою допомогою до компаній та адвокатів, які надають юри­дичні послуги.

Актуальність підготовки навчального посібнику, присвяченого питанням участі адвоката у сімейних та спадкових справах, зумов­лена також сучасним станом судової практики, якій властиве зрос­тання кількості спорів, що виникають внаслідок порушень у зазна­ченій сфері, існування у науковій літературі суперечливих точок зору з проблем здійснення та захисту цивільних прав учасниками сімейних та спадкових правовідносин.

Сучасне бачення сутності адвокатури полягає у визнанні необ­хідності покладення на кожного адвоката обов’язку слідувати висо­ким етичним стандартам. При цьому специфіка обов’язків, покла­дених на адвокатів, обумовлює необхідність підтримання балансу між служінням інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства у цілому, дотримання принципів верховенства права та законності.

Слід згадати, що основою правового регулювання участі адво­ката у сімейних та спадкових справах є Закон України від 05.07.2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із відпо­відними змінами та доповненнями, який визначає основні напрями та особливості адвокатської діяльності у різних сферах. Роль і зна­чення інституту адвокатури у сучасному демократичному суспіль­стві неможливо переоцінити, адже саме незалежній адвокатурі дер­жава делегувала функцію представництва особи у судах, функцію надання професійної правничої допомоги тим, хто цього потребує.

Треба звернути увагу на те, що змінами до Конституції України передбачено поетапне запровадження представництва адвокатами в судах: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції - з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року, у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року. Представництво органів дер­жавної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключ­но адвокатами здійснюватиметься з 1 січня 2020 року. Це свідчить про те, що процес реформування адвокатської діяльності триває, а відтак дослідження та вивчення питань участі адвоката в сімейних та спадкових справах не втрачає своєї актуальності.

Наразі перед суспільством постають складні завдання подаль­шого правового впорядкування сімейних та спадкових відносин, забезпечення прав та інтересів їхніх учасників. У зв’язку з цим природно виникає потреба у підготовці юристів - фахівців у від­повідних галузях. Одним із важливих напрямків такої підготовки є детальне вивчення сімейного законодавства з метою вироблення навичок належного його використання у адвокатській діяльності; усвідомлення особливостей захисту сімейних прав в адвокатській діяльності; наданні адвокатом допомоги при вирішенні особистих немайнових та майнових спорів подружжя; спорів щодо прав та обов’язків батьків і дітей; участі адвоката у спорах, пов’язаних з алі­ментними зобов’язаннями членів сім’ї; участі адвоката при спадку­ванні за законом та за заповітом; усвідомлення процесуальних осо­бливостей розгляду спорів у галузі сімейного та спадкового права тощо. Засвоєння названих та суміжних з ними питань дасть змогу тим, хто навчається, набути відповідних компетенцій.

На досягнення зазначених цілей і спрямований посібник «Участь адвоката у сімейних та спадкових справах». Авторський колектив концентрував увагу на необхідності комплексного аналізу норм, що регулюють сімейні та спадкові відносини в Україні, та за­вданнях, які постають перед адвокатами у процесі надання правової допомоги у цих сферах.

Автори сподіваються, що цей посібник виконуватиме не лише основну свою мету, і буде не тільки засобом навчально-методичного забезпечення проведення практичних занять, самостійної підготов­ки студентів, але, разом із тим, буде корисним для широкого зага­лу — практикуючих юристів, викладачів, аспірантів, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання сімейних та спадко­вих відносин.

Отзывы

Отзывы к книге Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник

У посібнику викладаються основи правового регулювання участі адвоката у сімейних та спадкових справах, характеризуються особливості діяльності адвокатів при захисті сімейних та спадкових прав та інтересів, припиненні шлюбу, захисті особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, дітей та інших членів сім’ї, аліментних зобов’язань членів сім’ї, а також при участі у справах, пов’язаних із прийняттям та оформленням спадщини.

Призначений для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю, практикуючих правознавців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами участі адвоката у сімейних та спадкових справах.

Авторы книги Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник
Харитонов Є.О. Харитонов Є.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Підготував більше 50 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом 6 захищених докторських дисертацій. Ним започаткована та розвивається наукова школа, що займається дослідженням питань рецепції римського приватного права у цивільне право України. Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів.

Сафончик О.І. Сафончик О.І. кандидат юридических наук, доцент

Преподает: гражданское и семейное право, римское право, семейные правоотношения. Проходила стажировку в АО «Первая юридическая консультация Малиновского района» (с 10.01.2013 г. по 10.02. 2013 г.).

Научный сотрудник фундаментального исследования за счет расходов общего фонда государственного бюджета, название проекта: «Методологические основы совершенствования гражданского законодательства Украины» - с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года (3 года).

З розвитком ринкових відносин та демократизацією українсько­го суспільства питання надання юридичної допомоги стає дедалі актуальнішим, особливо в сфері сімейних та спадкових правовідно­син. У свою чергу, в системі вищої юридичної освіти цивільне і сі­мейне право є фундаментом підготовки висококваліфікованого пра­вознавця, що зумовлює значення курсу «Участь адвоката у сімейних та спадкових справах», як навчальної дисципліни. Відтак актуаль­ним є навчально-методичне забезпечення у цій галузі.

Не викликає сумніву твердження, що життя людини у сучасно­му суспільстві неможливе без звернення за допомогою до юристів. Забезпечення життєдіяльності, захисту прав, свобод та інтересів фі­зичних осіб в сфері сімейних та спадкових правовідносин, цивілі­зований спосіб ведення бізнесу, припускають професійний юридич­ний супровід практично будь-якої діяльності. Тому фізичні особи з метою захисту своїх прав та інтересів дедалі частіше звертаються за правовою допомогою до компаній та адвокатів, які надають юри­дичні послуги.

Актуальність підготовки навчального посібнику, присвяченого питанням участі адвоката у сімейних та спадкових справах, зумов­лена також сучасним станом судової практики, якій властиве зрос­тання кількості спорів, що виникають внаслідок порушень у зазна­ченій сфері, існування у науковій літературі суперечливих точок зору з проблем здійснення та захисту цивільних прав учасниками сімейних та спадкових правовідносин.

Сучасне бачення сутності адвокатури полягає у визнанні необ­хідності покладення на кожного адвоката обов’язку слідувати висо­ким етичним стандартам. При цьому специфіка обов’язків, покла­дених на адвокатів, обумовлює необхідність підтримання балансу між служінням інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства у цілому, дотримання принципів верховенства права та законності.

Слід згадати, що основою правового регулювання участі адво­ката у сімейних та спадкових справах є Закон України від 05.07.2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із відпо­відними змінами та доповненнями, який визначає основні напрями та особливості адвокатської діяльності у різних сферах. Роль і зна­чення інституту адвокатури у сучасному демократичному суспіль­стві неможливо переоцінити, адже саме незалежній адвокатурі дер­жава делегувала функцію представництва особи у судах, функцію надання професійної правничої допомоги тим, хто цього потребує.

Треба звернути увагу на те, що змінами до Конституції України передбачено поетапне запровадження представництва адвокатами в судах: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції - з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року, у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року. Представництво органів дер­жавної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключ­но адвокатами здійснюватиметься з 1 січня 2020 року. Це свідчить про те, що процес реформування адвокатської діяльності триває, а відтак дослідження та вивчення питань участі адвоката в сімейних та спадкових справах не втрачає своєї актуальності.

Наразі перед суспільством постають складні завдання подаль­шого правового впорядкування сімейних та спадкових відносин, забезпечення прав та інтересів їхніх учасників. У зв’язку з цим природно виникає потреба у підготовці юристів - фахівців у від­повідних галузях. Одним із важливих напрямків такої підготовки є детальне вивчення сімейного законодавства з метою вироблення навичок належного його використання у адвокатській діяльності; усвідомлення особливостей захисту сімейних прав в адвокатській діяльності; наданні адвокатом допомоги при вирішенні особистих немайнових та майнових спорів подружжя; спорів щодо прав та обов’язків батьків і дітей; участі адвоката у спорах, пов’язаних з алі­ментними зобов’язаннями членів сім’ї; участі адвоката при спадку­ванні за законом та за заповітом; усвідомлення процесуальних осо­бливостей розгляду спорів у галузі сімейного та спадкового права тощо. Засвоєння названих та суміжних з ними питань дасть змогу тим, хто навчається, набути відповідних компетенцій.

На досягнення зазначених цілей і спрямований посібник «Участь адвоката у сімейних та спадкових справах». Авторський колектив концентрував увагу на необхідності комплексного аналізу норм, що регулюють сімейні та спадкові відносини в Україні, та за­вданнях, які постають перед адвокатами у процесі надання правової допомоги у цих сферах.

Автори сподіваються, що цей посібник виконуватиме не лише основну свою мету, і буде не тільки засобом навчально-методичного забезпечення проведення практичних занять, самостійної підготов­ки студентів, але, разом із тим, буде корисним для широкого зага­лу — практикуючих юристів, викладачів, аспірантів, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання сімейних та спадко­вих відносин.

Отзывы к книге Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник
15024
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Спортивне право: актуальні проблеми
350 грн.

Спортивне право: актуальні проблеми

Нет в наличии

Право власності: навчальний посібник
240 грн.

Право власності: навчальний посібник

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток