Задать вопрос о книге:

Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення

Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення - фото
15279
Нет в наличии

450 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Бєляков К.І.

Издательство: КВІЦ

Год издания: 2008

Количество страниц: 576

ISBN: 978-966-2003-32-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.6 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем забезпечення процесів інформатизації України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми формування національного законодавства, що регулює сферу інформаційних відносин та інформаційного права в цілому.

Ґрунтуючись на комплексному аналізі міжнародного досвіду управління інформаційною сферою та ролі держави, автор розглядає проблеми державної інформаційної політики, стан проходження інформатизації українського суспільства, пропонує конкретні адміністративні та правові заходи щодо подальшої оптимізації цього процесу, підтримує та розвиває концепцію систематизації інформаційного законодавства України на рівні кодифікації.

На підставі вивчення та аналізу процесів розвитку наукових знань в галузі інформатизації, їх впливу та проникнення у наукові дослідження в галузі юриспруденції та правничу практику, автор доходить висновку про необхідність проведення міждисциплінарних наукових досліджень, обумовлених сучасними тенденціями диференціації та інтеграції наукових напрямів. Вперше в правовій науці автором запропоновано формування "правничої інформаціології" (її основ) - міжгалузевого напряму наукових досліджень, методологію якого складає інформаціологічний підхід до розгляду правових предметів, процесів та явищ в основі якого полягає міждисциплінарно-системно-синергетичне розуміння наукової діяльності.

Розраховано на фахівців в галузі права, соціального управління, інформатики, викладачів, студентів та слухачів як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, а також інших читачів, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою. Робота є науковим виданням і може використовуватися у навчальному процесі.

Авторы

Авторы книги Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення
Бєляков К.І. Бєляков К.І. Доктор юридичних наук, професор

Український вчений-правознавець, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної Академії правових наук України.

Головні напрямами наукових інтересів — інформаційно-правові дослідження: проблеми формування і розвитку інформаційного права та правової інформатики, інформаційної діяльності, інформаційної безпеки. Є фундатором наукового напряму «Правнича інформологія».

Автор (співавтор) понад 130 наук. праць, серед яких: одноосібні монографії — «Управление и право в период информатизации» (2001), «Інформація в праві: теорія і практика» (2006), «Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення» (2008); колективні монографії — «Інформаційна культура: правовий вимір» (2018), «Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології» (2019); підручник академічного курсу "Адміністративне право України (2009); науковий твір «Концепція кодифікації інформаційного законодавства України» (2012).

Підготував чотирьох докторів та п'ять кандидатів юридичних наук.

Предисловие

Проблеми виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство, проходження інформатизації як процесу переходу людства на чергову стадію соціального пінесення - від індустріального до інформаційного суспільства, розвитку інформаційних технологій, їхнє впровадження в соціальну діяльність, пов'язані з ними політико-правові та економічні процеси, відносяться сьогодні до числа найважливіших і ключових. Теоретичне осмислення цих проблем - об'єктивна потреба і необхідна умова подальшої розбудови суспільства та науково-обrрунтованого управління соціальними процесами.

В таких умовах з особливою гостротою виникають нові фундаментальні проблеми у розумінні сучасного права та соціального управління, пов'язані, насамперед, зі зміною сучасних поглядів на їх роль, обумовлених формуванням основ інформаційного суспільства та впливом сучасних досягнень науки і техніки на стиль мислення фахівців і вчених в галузі гуманітарних наук. Таких проблем чимало, однак серед них можна виділити ті, які носять загальнометодологічний характер, а отже, багато в чому обумовлюють вирішення інших.

По-перше, нині з особливою гостротою відчувається інтенсивність процесів зміни нової гуманітарної, у тому числі правової, парадигми, формування нових, основаних на виявленні зв'язків багатоскладової єдності реального світу із розвитком сучасного суспільства, включаючи правовий простір як сферу інформаційного управління соціальними процесами. Вченими різних наукових напрямків і шкіл досліджуються розвиток, взаємозв 'язки та взаємовплив базових концепцій нової природничо-наукової парадигми, таких як загальна теорія систем, інформатика, кібернетика, синергетика та ін., на зміни в уявленні та  розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності людини в інформаційному суспільстві.

По-друге, як в Україні, так й за рубежем широко аналізуються заємозв'язки правових проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень (XVIII-XIX ст.) про право як про ідеа-ли справедливості, механізму захисту прав, свобод та інтересів людини, із реальними парадоксами нормативної системи права (ХХ ст.) як політичної надбудови, що фактично закріплює різні форми нерівності, зокрема інформаційної. Співвідношення силових прийомів державної машини та правових гуманітарних дій цивільного суспільства - першорядне питання демократичного розвитку України, інтеграції до світової спільноти. Гостро проявляє себе парадокс подвійних стандартів, що реально сформувався у правових системах практично усіх розвинених країн світу та наростаючого в умовах соціального розшарування і глобальний стратегічній нестабільності (ресурсні війни, тероризм і т. ін.).

По-третє, інформатизація зміщає соціальні аспекти в проблемі забезпечення, збереження та розвитку природних прав людини до природно-правової доктрини. Її формування відбувається на основі комплексного міждисциплінарного підходу до людини та суспільства як до складної нелінійної системи, що володіє індивідуальною свободою на тлі дії інтегруючих соціальних законів і закономірностей.Сучасна практика висуває підвищені вимоги до якості й обфунтованості наукових розробок.

Саме життя висуває нові об'єкти пізнання, відхиляє віджилі. Традиційна проблематика науки доповнюється новими напрямками досліджень, що останнім часом нерідко ведуть у сферу інших галузей наукового знання. Так поступово розвивається
інтеграція різних наук, з'являються комплексні, міжгалузеві дослідження, що плідно впливають на прогрес науки в цілому . До таких міжгалузевих досліджень сьогодні можна віднести наукові розробки у галузі інформаційного права, правової інформатики та запропонована в роботі правнича інформаціологія, які в Україні знаходяться у стадії становлення.

Ефективність інформатизації суспільства та пов'язаних з цим процесів, перш за все, залежить від рівня вирішення проблем якорганізаційного, правового, науково-методологічного, так й навчальнометодичного їх забезпечення. Теоретичне обrрунтування інформатизації суспільства та його окремих підсистем є сьогодні інтегральною практичною функцією сучасної науки.
Саме тому розробка зазначених теоретичних та практичних проблем, як обrрунтування інформатизації суспільства взагалі, сфери правої діяльності та соціального управління (правової інформатизації) зокрема, бачиться актуальним й заслуговує на увагу з боку вчених і практиків.

Отзывы

Отзывы к книге Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення

Монографія є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем забезпечення процесів інформатизації України. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми формування національного законодавства, що регулює сферу інформаційних відносин та інформаційного права в цілому.

Ґрунтуючись на комплексному аналізі міжнародного досвіду управління інформаційною сферою та ролі держави, автор розглядає проблеми державної інформаційної політики, стан проходження інформатизації українського суспільства, пропонує конкретні адміністративні та правові заходи щодо подальшої оптимізації цього процесу, підтримує та розвиває концепцію систематизації інформаційного законодавства України на рівні кодифікації.

На підставі вивчення та аналізу процесів розвитку наукових знань в галузі інформатизації, їх впливу та проникнення у наукові дослідження в галузі юриспруденції та правничу практику, автор доходить висновку про необхідність проведення міждисциплінарних наукових досліджень, обумовлених сучасними тенденціями диференціації та інтеграції наукових напрямів. Вперше в правовій науці автором запропоновано формування "правничої інформаціології" (її основ) - міжгалузевого напряму наукових досліджень, методологію якого складає інформаціологічний підхід до розгляду правових предметів, процесів та явищ в основі якого полягає міждисциплінарно-системно-синергетичне розуміння наукової діяльності.

Розраховано на фахівців в галузі права, соціального управління, інформатики, викладачів, студентів та слухачів як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, а також інших читачів, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою. Робота є науковим виданням і може використовуватися у навчальному процесі.

Авторы книги Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення
Бєляков К.І. Бєляков К.І. Доктор юридичних наук, професор

Український вчений-правознавець, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної Академії правових наук України.

Головні напрямами наукових інтересів — інформаційно-правові дослідження: проблеми формування і розвитку інформаційного права та правової інформатики, інформаційної діяльності, інформаційної безпеки. Є фундатором наукового напряму «Правнича інформологія».

Автор (співавтор) понад 130 наук. праць, серед яких: одноосібні монографії — «Управление и право в период информатизации» (2001), «Інформація в праві: теорія і практика» (2006), «Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення» (2008); колективні монографії — «Інформаційна культура: правовий вимір» (2018), «Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології» (2019); підручник академічного курсу "Адміністративне право України (2009); науковий твір «Концепція кодифікації інформаційного законодавства України» (2012).

Підготував чотирьох докторів та п'ять кандидатів юридичних наук.

Проблеми виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство, проходження інформатизації як процесу переходу людства на чергову стадію соціального пінесення - від індустріального до інформаційного суспільства, розвитку інформаційних технологій, їхнє впровадження в соціальну діяльність, пов'язані з ними політико-правові та економічні процеси, відносяться сьогодні до числа найважливіших і ключових. Теоретичне осмислення цих проблем - об'єктивна потреба і необхідна умова подальшої розбудови суспільства та науково-обrрунтованого управління соціальними процесами.

В таких умовах з особливою гостротою виникають нові фундаментальні проблеми у розумінні сучасного права та соціального управління, пов'язані, насамперед, зі зміною сучасних поглядів на їх роль, обумовлених формуванням основ інформаційного суспільства та впливом сучасних досягнень науки і техніки на стиль мислення фахівців і вчених в галузі гуманітарних наук. Таких проблем чимало, однак серед них можна виділити ті, які носять загальнометодологічний характер, а отже, багато в чому обумовлюють вирішення інших.

По-перше, нині з особливою гостротою відчувається інтенсивність процесів зміни нової гуманітарної, у тому числі правової, парадигми, формування нових, основаних на виявленні зв'язків багатоскладової єдності реального світу із розвитком сучасного суспільства, включаючи правовий простір як сферу інформаційного управління соціальними процесами. Вченими різних наукових напрямків і шкіл досліджуються розвиток, взаємозв 'язки та взаємовплив базових концепцій нової природничо-наукової парадигми, таких як загальна теорія систем, інформатика, кібернетика, синергетика та ін., на зміни в уявленні та  розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності людини в інформаційному суспільстві.

По-друге, як в Україні, так й за рубежем широко аналізуються заємозв'язки правових проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень (XVIII-XIX ст.) про право як про ідеа-ли справедливості, механізму захисту прав, свобод та інтересів людини, із реальними парадоксами нормативної системи права (ХХ ст.) як політичної надбудови, що фактично закріплює різні форми нерівності, зокрема інформаційної. Співвідношення силових прийомів державної машини та правових гуманітарних дій цивільного суспільства - першорядне питання демократичного розвитку України, інтеграції до світової спільноти. Гостро проявляє себе парадокс подвійних стандартів, що реально сформувався у правових системах практично усіх розвинених країн світу та наростаючого в умовах соціального розшарування і глобальний стратегічній нестабільності (ресурсні війни, тероризм і т. ін.).

По-третє, інформатизація зміщає соціальні аспекти в проблемі забезпечення, збереження та розвитку природних прав людини до природно-правової доктрини. Її формування відбувається на основі комплексного міждисциплінарного підходу до людини та суспільства як до складної нелінійної системи, що володіє індивідуальною свободою на тлі дії інтегруючих соціальних законів і закономірностей.Сучасна практика висуває підвищені вимоги до якості й обфунтованості наукових розробок.

Саме життя висуває нові об'єкти пізнання, відхиляє віджилі. Традиційна проблематика науки доповнюється новими напрямками досліджень, що останнім часом нерідко ведуть у сферу інших галузей наукового знання. Так поступово розвивається
інтеграція різних наук, з'являються комплексні, міжгалузеві дослідження, що плідно впливають на прогрес науки в цілому . До таких міжгалузевих досліджень сьогодні можна віднести наукові розробки у галузі інформаційного права, правової інформатики та запропонована в роботі правнича інформаціологія, які в Україні знаходяться у стадії становлення.

Ефективність інформатизації суспільства та пов'язаних з цим процесів, перш за все, залежить від рівня вирішення проблем якорганізаційного, правового, науково-методологічного, так й навчальнометодичного їх забезпечення. Теоретичне обrрунтування інформатизації суспільства та його окремих підсистем є сьогодні інтегральною практичною функцією сучасної науки.
Саме тому розробка зазначених теоретичних та практичних проблем, як обrрунтування інформатизації суспільства взагалі, сфери правої діяльності та соціального управління (правової інформатизації) зокрема, бачиться актуальним й заслуговує на увагу з боку вчених і практиків.

Отзывы к книге Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення
15279
Нет в наличии

450 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток